POWER 2 - Zintegrowany Program Rozwoju AGH w Krakowie

Zadania realizowane na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

POWER 2

Zintegrowany Program Rozwoju
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji: 2019.10.01 – 2023.09.30

Całkowita wartość projektu: 34 689 225,21 PLN
Dofinansowanie: 33 648 548,11 PLN
Wkład własny: 1 040 677,10 PLN